ROZPOČTOVÁNÍ STAVEB

Více než 25 let zkušeností

Profesionální aktivní znalost angličtiny - možnost vyhotovení cenové nabídky, rozpočtu stavby, popřípadě vedení obchodního jednání v angličtině

 • Pro projekční a architektonické kanceláře
 • Pro přímé investory, fyzické osoby a právnické osoby

 • Pro obce, města, developery

 • Pro stavební firmy

 • Pro řemeslníky

  Nabídka:

 • Přesné výkazy výměr a položkové stavební rozpočty pro projektanty

 • Ocenění stavby podle prováděcí projektové dokumentace

 • Ocenění stavby podle architektonické studie ( v obvyklém standardu )

 • Cenové nabídky víceprací.

 • Stavební rozpočty pro nabídky do výběrových řízení nebo pro vlastní stavby.

 • Návrh technologie stavební opravy s cenovou nabídkou,  popisem stavebních prací a fotodokumentací.

 • Kontroly dílčích soupisů provedených prací vůči celkovému rozpočtu díla.

 • Propočty podle THU ukazatelů.

ETICKÝ KODEX

Čestným prohlášením garantujeme našim zákazníkům 100 % důvěrnost a mlčenlivost v rozsahu všech informací týkajících se celé jejich zakázky, jak informací technických,  cenových, tak i všech ostatních. 

* Neoceňujeme TZB ( ZTI - zdravotně technické instalace, ÚT - rozvody pro ústřední topení, EL - elektroinstalace, VZT - vzduchotechnika)

Pro tvorbu stavebních rozpočtů používáme programy BuildPower a Ceník stavebních prací, databázový systém RTS ( aktualizace  2020 ), ale především více než 25 let empirických zkušeností z oceňování nejrůznějších staveb a stavebních prací.

STAVEBNÍ ROZPOČET

Stavební rozpočet je nezbytnou součástí realizace stavby. Zpracujeme rozpočet dle dokumentace ke stavebnímu povolení nebo položkový rozpočet dle prováděcí projektové dokumentace. Položkový rozpočet se  sestává z číselného kódu položky, popisu položky, výpočtu množství,  ocenění položky a výpočtu celkové ceny díla

VÝKAZ VÝMĚR
Bez kvalitně vypracovaného výkazu výměr by neměla být oceňována žádná stavba. Je třeba dbát na přesné vymezení prací, specifikaci a množství. Detailně vypracovaný výkaz výměr umožní jak objednateli tak dodavateli plnou kontrolu nad objemem a fakturací provedených prací.

CENY "NA MÍRU" DO VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Nabídkové ceny ve výběrovém řízení na dodavatele stavby se často liší od aktuálních cen z databází RTS a URS. Nabídková cena je flexibilní, odpovídá atraktivitě zakázky, dostupnosti a vytíženosti kapacit stavební firmy. Máme více než čtvrt století zkušeností s nabídkami upravených empirických cen šitých stavebním firmám "na míru" do výběrových řízení.

OCENĚNÍ SLEPÉHO ROZPOČTU

Provedeme ocenění stavby individuální kalkulací či na základě již vypracovaného výkazu výměr. Tzv. slepý rozpočet obsahuje veškeré práce včetně jejich množství dle projektové dokumentace stavby. Používá se pro výběr dodavatele stavby.

VYHOTOVENÍ NABÍDKY STAVEBNÍCH PRACÍ

Pro stavební firmy respektive dodavatele stavebních prací provedeme kompletní cenovou nabídku s oceněním výkazu výměr a popisem. U menších stavebních úprav a oprav navrhneme technologii, stavební konstrukce zaměříme a vypracujeme výkaz výměr a položkový rozpočet. Nabídku doplníme popisem stavebních úprav a fotodokumentací.