PODKLADY

pro ocenění nemovitosti

Tržní odhad nemovitosti doporučujeme v těchto případech :

 • zjištění skutečné tržní ceny Vaší nemovitosti pro její prodej
 • žádost o zvýšení úvěru ze stavebního spoření
 • získání hypotéky a pojištění nemovitosti
 • vklad nemovitých věcí do majetku firmy, při založení nebo v průběhu podnikatelské činnosti
 • dědické řízení
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • insolvenční řízení

V současnosti je dodání podkladů pro ocenění nemovitosti mnohem jednodušší než tomu bylo v minulosti. Více než 96 % katastrálních území  České republiky je dnes digitalizováno a zpřístupněno k nahlížení na internetu. Údaje evidované na katastru nemovitostí pro Vás rádi zajistíme sami. Nicméně je nutno dodat ostatní potřebné podklady. 

Nekomerční nemovitosti

byty, nebytové prostory, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty a chalupy, garáže, vedlejší stavby, studny, inženýrské stavby liniové, pozemky včetně zemědělsky užívaných, trvalé porosty:

 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu bytu z družstevního vlastnictví, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.), vše včetně příloh
 • doklad o stáří budovy (kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad, event. ústní informace)

 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)

Komerční nemovitosti

například rodinné domy s provozní částí - např.kancelář, dílna, ordinace, atd., bytové domy, administrativní budovy, provozní nebo výrobní objekty, penziony, hotely, sklady, atd. a komerčně využívané pozemky

 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.)
 • nájemní smlouvy k celé, nebo části nemovitosti (například i za umístění telekomunikačních stožárů, reklamy apod.), smlouvy o budoucích nájemních smlouvách atd.
 • údaje o pojistném (pojistná smlouva), doklad o výši daně z nemovitosti
 • doklady/přehled nákladů za běžnou údržbu (úklid, drobné opravy, plyn, elektřina, telefonní poplatky atd.)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)

Pozemky

 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.
 • u stavební pozemků územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, radonový průzkum
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)
 • u nestavebních pozemků se doporučuje nejprve zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek stavební nebo určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná


Ostatní nepovinné podklady

Doporučujeme dodat odhadci i veškeré ostatní související dokumenty, pokud jsou k dispozici. Např.  projektová dokumentace, územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, radonový průzkum místa stavby, dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění, odpisový plán,  informace o  provedených stavebních úpravách, modernizacích a rekonstrukcích.